1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

 

Pricavyverklaring

Talent in Beeld Kindercoaching gaat zorgvuldig om met de privacy van haar klanten. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen vindt registratie plaats van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens met betrekking tot de klant.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.  Als gevolg hiervan zijn de regels met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens verscherpt. De privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de AVG.

Toepasselijkheid

De privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die betrekking hebben op de dienstverlening aan de klant, door de praktijk.

Praktijkgegevens

‘Talent in Beeld Kindercoaching’, hierna genoemd ‘de praktijk’, is gevestigd aan Keizersmantel 14 te Breda en is geregistreerd bij de KvK onder nummer 58628614.

De praktijk wordt beheerd en vertegenwoordigd door Antoinette Sneek-Roeberding. Zij is bereikbaar per e-mail via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefonisch op 06-51057883.

Verantwoordelijkheid voor verwerking persoonsgegevens

Verantwoordelijk voor verwerkingen van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is de praktijk.

Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 • Als u hiervoor toestemming heeft verleend
 • Als het noodzakelijk is voor uitvoering van overeenkomst
 • Als het noodzakelijk is om wettelijke verplichtingen na te komen
 • Als sprake is van gerechtvaardigd belang

Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking volgens de AVG is een ruim begrip. Inzage van gegevens wordt al als verwerken beschouwd!

In art. 4.2 van de AVG wordt de volgende definitie van “verwerken” gegeven:
“een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”

Doel van verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt met als doel u zo efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn en een goede zorg te kunnen bieden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de praktijk een dossier aanlegt. Hierin worden persoonsgegevens verwerkt die u zelf heeft verstrekt. Daarnaast worden relevante gegevens over de begeleiding/behandeling door de praktijk opgenomen. Verwerking van persoonsgegevens is ook nodig omwille van facturatie.

Beschrijving persoonsgegevens

De praktijk kan de volgende gegevens verwerken:

 • NAW gegevens kind en ouders/verzorgers
 • e-mail/telefoonnummer
 • geboortedatum
 • relevante gegevens met betrekking tot gezondheid en ontwikkeling
 • gegevens met betrekking tot de hulpvraag
 • verslagen en rapporten van school en andere instanties
 • gegevens met betrekking tot begeleiding/behandeling, zoals testresultaten, sessies, huiswerkopdrachten, voortgang

Rechten 

Als klant heeft u de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die de praktijk van u verwerkt: 

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn
 • Recht om minder gegevens te laten verwerken
 • Recht op vergetelheid
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
 • Recht om persoonsgegevens over te dragen

Bewaartermijn persoonsgegevens

De praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verwerkt. Gegevens worden bewaard gedurende een termijn van 2 jaar na beëindigen van de samenwerking, met dien verstande dat na afloop van deze termijn van de dossiers alleen de procesgegevens (NAW, startdatum traject, datum einde traject, aantal en duur van de sessies) maximaal 7 jaar worden bewaard. Hierbij worden de wettelijke en fiscale eisen van een bewaartermijn van 7 jaar in acht genomen.

Digitale gegevens worden opgeslagen in de cloud. De cloudbeheerder voldoet aan de eisen van de AVG. Een back-up wordt bewaard zowel in de cloud als op een externe harde schijf, die in een afgesloten ruimte bewaard wordt. Gegevens die niet meer bewaard behoeven te worden, worden gewist. De papieren dossiers worden na beëindigen van de samenwerking opgeslagen in een afgesloten ruimte. Voor de actuele dossiers gebeurt dit na kantoortijden. 

Geheimhouding 

De praktijk gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiertoe expliciet schriftelijk toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden, die gegevens verwerken in opdracht van de praktijk, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te waarborgen. 

Beveiliging van persoonsgegevens

De praktijk neemt technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig is. De toegang tot apparaten (computer en telefoon) die gebruikt worden om persoonsgegevens te verwerken, is beperkt tot de praktijkhouder. Tevens wordt er gebruik gemaakt van moderne beveiligingstechnieken. De toegang is geblokkeerd met een wachtwoord/pincode, wachtwoorden worden opgeslagen in een wachtwoordkluis, gegevens zijn versleuteld met behulp van encryptie software, er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen, persoonsgegevens in een e-mailbijlage worden versleuteld, voor back-up wordt gebruik gemaakt van cloudservices van MicroSoft en Apple en er wordt gebruik gemaakt van up-to-date antivirussoftware.

Persoonsgegevens op papier worden veilig bewaard achter slot en grendel!

Mocht er ondanks alle getroffen beveiligingsmaatregelen sprake zijn van een datalek met mogelijk nadelige gevolgen voor klanten dan maakt de praktijk hiervan melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals de wet vereist.

Klachten

De praktijk doet al het nodige om uw privacy te waarborgen. Desondanks kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit met de praktijkhouder bespreken of schriftelijk een klacht indienen. Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Op de website van de praktijk zijn links vermeld naar andere websites die niet van de praktijk zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacy beleid van desbetreffende websites.

Wijzigingen privacyverklaring

De praktijk kan de privacyverklaring eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. U zal in dat geval via de website op de hoogte worden gesteld.

.